Гүйцэтгэх захирал Т.Батмагнай

Гүйцэтгэх захирал нь компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдаж, Хувьцаа эзэмшигчид нь компанийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, бодлогын чиглэлийг тодорхойлож ажиллаж байна.