Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй

     Ажлын байранд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг  хангаж “ Аюулгүй ажиллагааг Нэгдүгээрт “ гэсэн зарчмыг баримтална. ХАБЭА-н хэлтэс нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн менежментийг сайжруулах, холбогдох дүрэм, журам, заавар гарын авлагыг боловсруулах шинэ ажилтан, дадлагын оюутанд аюулгүйн ажиллагааны урьдчилан зааварчилгаа өгөх, нийт ажилтнуудад аюулгүй ажиллагааны сургалт зохион байгуулах, аюулгүй ажиллагааны стандартын шаардлага хангасан байдалд үзлэг шалгалт хийх, зөрчлийг арилгуулах зэрэг ажлуудыг хийнэ.

3 Сая хүн цаг

     2017 онд Хүрэншанд нүүрсний уурхай нь “3 сая хүн/цаг аюулгүй ажиллалаа” арга хэмжээг 11 -р сарын 22 -нд зохион байгуулав.