Монгол улсын Засгийн газар, МҮХАҮТ-аас хамтран “Топ-100” аж ахуйн нэгжээр 2015, 2016, 2017, 2018 онуудад, “Топ-150” аж ахуйн нэгжээр …… онуудад тус тус шалгаруулж байсан.